برنامه آموزشی علوم اقتصادی یکی از برنامه های آموزشی در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
و دارای 6 گرایش می باشد این گرایشها عبارتست از:
1. اقتصاد نظری
2. اقتصاد بازرگانی
3. اقتصاد صنعتی
4. اقتصاد حمل و نقل
5. اقتصاد پول و بانکداری
6. اقتصاد کشاورزی، گرایش اقتصاد بازرگانی دارای گرایش بیمه می باشد.
اهداف کلی آموزشی کارشناسی علوم اقتصادی عبارتند از:
الف- دیدگاهها و تفکری که منبعث از جهان بینی اسلام و منطبق با اصول و ضوابط مکتب اقتصادی اسلام باشد دریافت کنند.
ب- مسائل و مشکلات اقتصادی واحدهای بخش عمومی و خصوصی را در مورد بررسی و تجزیه و تحلیل علمی قرار داده، در ارائه طریق با کارشناسان ارشد همکاری کنند.
ج- در سطوح مختلف مدیریت اقتصادی واحدهای دولتی و غیردولتی با استفاده از تجربیات علمی انجام وظیفه کنند.
د- بنیه علمی لازم برای ادامه تحصیلات عالیه و کسب تخصص در سطوح بالاتر را تحصیل کنند.
ارائه پيشنهاد