نقش اساسي و اهميت صنايع ريخته گري كه توليد كننده قطعات براي صنايع هستند در خودكفايي كشور بر هيچكس پوشيده نيست .
دوره آموزشي كارداني به منظور آموزش ريخته گري به معناي علم و فن شكل دادن فلزات از طريق ذوب فلز و ريختن ماده مذاب در قالب و انجماد مذاب براي بدست آوردن خواص متالوژيكي مطلوب آن ، تدوين شده است و هدف از آموزش آن ، تربيت كاردان براي بهره برداري و اجراي با آگاهي در زمينه هاي علمي و فني ريخته گري مي باشد.
طو ل متوسط آموزشي اين مجموعه باكار آموزي 2 سال است و برنامه هاي درسي آن در ترم 4 ترم برنامه ريزي مي شود و علاوه بر دروس نظري ازمايشگاهي و كارگاهي ، 4 ماه كارآموزي (4 واحد ) اختصاص مي يابد.
طول هر ترم 17 هفته آموزش كامل است -هر واحد درس نظري 17 ساعت و عملي و آزمايشگاهي 34 ساعت و كارگاهي 51 ساعت و كارآموزي حداقل 72 ساعت است. كارآموزيها در واحدهاي ذيربط انجام مي يابد.
ارائه پيشنهاد