بهره مندي کودکان و نوجوانان از کانون خانوادگي با فضايي سرشار از صميميت، محبت و عطوفت و مبناي روابط بين دو همسر با فرزندان بر پايه اخلاق و معنويت و اتخاذ شيوه هاي مبتني بر معرفت ديني و عقلي در تربيت آنان از ضروريات اوليه در رشد و بالندگي شخصيتي و معنوي فرزند در خانواده است.سوال درباره خانواده سالم و متعادل، خصوصيات آن و روش هايي که زمينه ايجاد چنين خانواده اي را فراهم مي سازد و بسياري از مفاهيم که در حوزه خانواده از منظر اجتماع، اخلاق، اقتصاد، فرهنگ و آداب و رسوم شکل مي گيرد موضوع رشته مطالعات خانواده است که گستردگي و عمق مسائل آن به عمق وجود انسان مي باشد.
اکنون به بعضي از اجزاء مورد مطالعه اين رشته مي پردازيم.
- پايه هاي عقلاني براي زندگي
- حق سالاري در برابر مرد يا زن سالاري
- مشارکت در خانواده
- همگرايي و تفاهم در مقابل دشمني
- رازداري و مثبت نگري
- مسئوليت و تبادل عاطفي
- ويژگي هاي ارتباط با فرزند
- مناسبات همسر با شوهر و بالعکس
ارائه پيشنهاد