امان از دست اين مهندسي كه عرض و طولش به كشاورزي و پزشكي‌ هم رسيده. فكر مهندسي نظم و انضباط و حذف زوائد را در پي دارد. اين رشته تازه تأسيس در مقطع كارشناسي داراي 10 گرايش مختلف است كه در ميان داوطلبان علوم تجربي 7 گرايش و در گروه علوم رياضي و فني 3 گرايش دارد.
در مهندسي كشاورزي كه نگهداري و پرورش و حفاظت از خاك و گياه بصورت علمي همراه با كمترين خسارت و بيشترين بهره دهي آموزش داده مي‌شود، گرايش‌هايي همچون باغباني ، زراعت و اصلاح نباتات، خاك شناسي ، گياه پزشكي ، علوم و صنايع غذائي ، علوم دامي و ترويج و آموزش كشاورزي وجود دارد كه در این گرایش ها يافته‌ها و تحقيقات براي توليد غذاي سالم با كمترين خسارت و بيشترين حجم از توليد آموزش داده مي‌شود.
دروس رياضي، زيست شناسي ضريب 3 و فيزيك و شيمي ضريب 2 را دارد.
ارائه پيشنهاد