باپيشرفت سريع علوم و تكنولوژي در صنعت راه آهن و نقش سازنده آن در توسعه اقتصادي كشورها ، بالطبع همسو با علوم، سيستمهاي حمل و نقل و خدمات ريلي نيز گسترش يافته است.
درنتيجه اداره صحيح و مناسب اينگونه سازمانها بصورت سيستماتيك مستلزم بكارگيري تكنيكهاي علمي و پيشرفته مي باشد.
مقياس حمل و نقل ريلي و خدمات آن چنان گسترشي يافته كه رشته هاي مهندسي عمران ، صنايع ، مكانيك ، برق و… پاسخگويي كليه مسائل اين سازمانها نمي باشد . براي جبران چنين كمبودي در قرن حاضر از پيوند رشته هاي گوناگون علوم و مديريت و روشهاي مهندسي ، رشته جديدي بنام مهندسي جريه راه آهن بوحود آمده است.
رشته مهندسي جريه راه آهن با مسائلي از قبيل كنترل و هماهنگي فعاليتهاي ريلي ، طراحي لكوموتيو و واگن ، استفاده موثر از وسائط نقليه ريلي و ماشين آلات و افزايش كارآيي سازمانهاي در طرح و ايجاد يا بهبود سيستمهاي متشكل ا زانسان ، وسائل نقليه ريلي ، ماشين آلات ، لكوموتيو ، واگن كمك موثري نمايد.
اين دوره بيانگر تكنولوژي و علوم و روشهاي بهره برداري ، شناسايي مسيرهاي گوناگون راه آهن و مهارت د ر بهره گيري از اجزا متشكل يك مجموعه راه آهن (انسان - لكوموتيو - واگن - ماشين آلات خطي - ساختمان و تاسيسات ، علائم و ارتباطات ) به منظور حصول حداكثر كيفيت و كميت خدمات راه آهن مي باشد.
هدف از آموزش مجموعه ، تربيت كارشناسان آگاه به مسائل تكنولوژي و علوم مكانيكي خاص و جديد راه آهن از جمله اهداف اين مجموعه در مرحله اول و نهايتا خودكفايي در صنعت عظيم راه آهن مي باشد.
طول متوسط اين دوره 4 سال است و برنامه هاي درسي آن در 8 ترم برنامه ريزي مي شود و دانشجويان موظفند140 واحد تعيين شده اين مجموعه بانضمام 272 ساعت كاراموزي در واحدهاي صنعتي راه آهن اخذ نمايند.
طول هر ترم 17 هفته آموزش كامل است . مدت هر واحد درس نظري 17 ساعت و عملي و آزمايشگاهي 34 ساعت و كارگاهي 51 ساعت است .
ارائه پيشنهاد