رشته‌اي با جاذبه‌هاي بسيار و پيشرفت‌هاي شگفت‌انگيز.
ديگر نگاه به سينما متوقف به يك نور، صدا، حركت نيست، كات زدن و سكانس بندي فيلم‌ها گرچه عبارت‌هاي ساده و ماندگار سينما است، اما اين رشته علمي علوم بسياري را ، كه برخي از آن علوم آنقدر وارد حوزه‌هاي تخصصي مي‌شوند كه در نگاه اول ارتباطشان با سينما دور از ذهن مي‌نمايد، در بر مي گيرد.
سينما صنعتي پولساز و صاحب نام شده. مجموعه 4 گرايش كارگرداني- فيلم نامه‌نويسي- تدوين و فيلمبرداري اركان اصلي آن هستند.
دارا بودن شمّ هنري، استعداد و علاقه همچنين تجربيات هنري ، علاقه و استعداد ذاتي به تئاتر جزء عوامل تعيين كننده و بي بديل اين رشته هستند.
بيشتر مايليم كه به معرفي افرادي بپردازيم كه مي‌خواهند اين رشته را انتخاب نمايند تا خود رشته. ولي به هرحال اطلاعات عمومي هنر، آشنائي با عكاسي، داشتن قدرت بيان خوب، روحيه اجتماعي قوي، خلاقيب ذهني بالا همچنين تسلط بر زبان و ادبيات فارسي بخصوص در گرايش فيلم‌نامه‌نويسي از عوامل مهم در انتخاب اين رشته است.
ضريب دروس خلاقيت نمايش 4 و خلاقيت تصويري و تجسمي 2 است.
ارائه پيشنهاد