اپيدمي گرچه اسمي غير فارسي است اما براي بسياري از مردم كوچه و بازار كلمه اي شناخته اپيدمي يا فراگيري فقط براي بيماري هاي واگيردار استفاده نمي شود بسياري از موضوعات اجتماعي و فرهنگي هستند كه وقتي بين مردم فراگير مي شوند مي گويند اين موضوع به صورت اپيدمي در آمده مانند استرس قبل از كنكور . در علم پزشكي اپيدميولوژي توزيع و ديناميسم بيماري ها را در جامعه انساني مطالعه مي كند و از بهترين و ضروري ترين ابزار تحقيق در پژوهش هاي پزشكي بشمار مي آيد نظر به ارتباط تنگاتنگ اين علم با تحقيقات پزشكي الزاما محل اجراي اين برنامه آموزشي در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي پزشكي قرار مي گيرد ، استفاده از روش هاي اپيدميولوژي بعد جديدي به مطالعات پزشكي مي دهد و در شناخت پديده هاي پزشكي و بهداشتي بصيرتي عميق را براي محقق پديد مي آورد.
برنامه كارشناسي ارشد اين دوره با چنين ديدگاهي تهيه شده و به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي رسيده است .
مشخصات كلي اين دوره بشرح زير است:
1- تعريف وهدف دوره
دوره كارشناسي ارشد اپيدميولوژي به دوره اي اطلاق مي شود كه تحصيلات دانشگاهي بالاتر از سطح كارشناسي را در برمي گيرد.
هدف آن تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد است كه توانايي تجزيه و تحليل و كاربرد مسايل اپيدميولوژيك را داشته باشد.
2-طول دوره و شكل نظام
طول دوره كارشناسي ارشد اپيدميولوژي 2 سال است.
نظام آموزشي آن واحدي است ، كليه دروس در 4 نيمسال تحصيلي ارائه مي شود . مدت تدريس هر واحد نظري 17 ساعت و عملي و 34 ساعت و كارآموزي 51 ساعت د ر طول يك نيمسال تحصيلي است.
ضرورت و اهميت :
نقش اپيدميولوژي در علوم پزشكي تعيين كننده و كارساز استو از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد . اساسا اپيدميولوژي جز لاينفك تحقيقات پزشكي است و بدون استفاده ا زآن هيچيك از تحقيقات پزشكي كه به جان انسانها ارتباط دارد نمي تواند مطمئن و اعتماد پذير باشد.
ارائه پيشنهاد