رشته علوم اقتصادی دارای شش گرایش می باشد. اين گرايشها عبارتست از :
1-اقتصاد نظري
2-اقتصاد بازرگاني
3-اقتصاد صنعتي
4-اقتصاد حمل و نقل
5-اقتصاد پول و بانكداري
6-اقتصاد كشاورزي ، گرايش اقتصاد بازرگاني داراي گرايش بيمه مي باشد.
اهداف كلي آموزشي برنامه عبارت است از تعليم و تربيت كارشناساني كه بتوانند:
الف) ديدگاه و تفكري كه منبعث از جهان بيني اسلام و منطبق با اصول و ضوابط مكتب اقتصادي اسلام باشد دريافت كنند.
ب)مسائل و مشكلات اقتصادي واحدهاي بخش عمومي و خصوصي را مورد بررسي و تجزيه و تحليل عملي قرار داده ، در ارائه طريق با كارشناسان ارشد همكاري كنند.
ج)در سطوح مختلف مديريت اقتصادي واحدهاي دولتي و غيردولتي با استفاده از تجربيات علمي انجام وظيفه كنند.
د)بنيه علمي لازم براي ادامه تحصيلات عاليه و كسب تخصص در سطوح بالاتر را تحصيل كنند.
طول دوره و شكل نظام
طول دوره كارشناسي علوم اقتصادي در هر شش گرايش ، چهار سال است و نظام آموزشي آن واحدي است.
كليه دروس در هشت نيمسال تحصيلي ارائه مي شود. طول هر نيمسال تحصيلي 17 هفته است . مدت هر واحد نظري 17 ساعت و هر واحد كارورزي 68 ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي است.
ارائه پيشنهاد