رياضيات يکی از قديمی ترين شاخه های علوم است هدف از ايجاد اين رشته که منطق خاص خود را دارد. پرورش سه گروه است:
1) افرادی که می خواهند در آينده رياضيدان بشوند.
2) افرادی که قرار است به عنوان دانش آموخته رياضی، نياز صنايع و موسسات گوناگون به رياضيات کاربردی را رفع کنند.
3) افرادی که قرار است تعليمات عمومی در رياضيات ببينند و به خدمت فرهنگی و تدريس در مدارس اشتغال ورزند. رياضيات در چند قرن اخير پيشرفت بسيار زيادی کرده است و هر روز شاخه های جديدی بدان اضافه می شود که آن را گسترده تر می کند بهتر است دانش آموزان قبل از ورود به دانشگاه، تبحر کافی در دروس رياضيات دبيرستان کسب کنند و در محدوده آن دروس مسائل زيادی حل کرده باشند.
ارائه پيشنهاد