بسياري از شما با پسوند لوژي آشنا هستيد ، ايدئولوژي شايد بيشترين مورد استفاده را داشته باشد ، اكولوژي ، متدلوژي و ... و اينكه فيزيولوژي از رشته هاي قديمي مراكز آموزش عالي است .به منظور تامين نيروي انساني متعهد و متخصص در رشته فيزيولوژي و دستيابي به راههاي تحقيق و تتبع در علوم وابسته به آن براي نيل به خودكفايي و در نتيجه حفظ و ارتقا سطح علم در نظام جمهوري اسلامي دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته )رشته فيزيولوژي با مشخصات زير ارائه مي گردد.
1-تعريف و هدف
كارشناسي ارشد فيزيولوژي (ناپيوسته )به دوره اطلاق مي شود كه تحصيلات بالاتر از كارشناس را در بر مي گيردو اولين مقطع تحصيلي پس از كارشناسي مي باشد.
هدف از ايجاد آن تربيت افرادي لايق متعهد و كاردان مي باشد كه بتوانند برمباني علم فيزيولوژي و متون علمي موجود احاطه يافته در اثر آشنايي با روشهاي پيشرفته تحقيق در علوم و بدست آوردن كارايي و لياقت و مهارت علمي و عملي لازم را به گونه اي كسب كنند كه به خوبي بتوانند به تعليم در اين رشته پرداخته و از مقالات علمي و تحقيقات علوم فيزيولوژي و علوم وابسته در جهت پيشبرد مرزهاي دانش و كمك به ايجاد روح علمي در جامعه استفاده نمايند.
2- طول دوره و شكل نظام:
براساس آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ( ناپيوسته )مصوب شورايعالي ب