باتوجه به نيازهاي آموزشي درماني تحقيقاتي د رسطح جامعه كنوني ايران كه با معلولين بجا مانده از مبارزات مردم شهيد پرور ايران با رژيم طاغوت و جنگ تحميلي امريكا مواجه است و اين نياز به علت ، توانايي تربيت دانشجوي مورد نياز را ندارد.
لازم به ذكر است كه تعداد فازغ التحصيلان توانبخشي در سطح كارشناسي ارشد كم بوده و جوابگوي نيازهاي آموزشي ، پژوهشي اين رشته نمي باشد.
از لحاظ درماني نيز در اين مقطع ارائه تكنيكهاي پيشرفته جديد و كامل تر امكان پذير است ، لذا براي ارائه هر چه بهتر خدمات ذكر شده شاخه توانبخشي گروه پزشكي شورايعالي برنامه ريزي برنامه جديد را ارائه مي نمايد.
1-تعريف و هدف
تعريف :
كارشناسي ارشد فيزيوتراپي يكي از رشته هاي توان بخشي است كه وظيفه آن شناخت حركات طبيعي و غيرطبيعي بدن و يافتن راه حل هاي درماني و اصلاحي حركات غيرطبيعي و كمك به معلول در جهت بهبود حركات از طريق هدايت او براي جبران ناتواني ها با كمك گرفتن از توانايي هايي باقي مانده و بازيافته با استفاده از عوامل فيزيكي و مكانيكي مي باشد.
3- طول دوره و شكل نظام:
دوره كارشناسي ارشد فيزيوتراپي 2 سال و نظام آموزش آن مطابق آئين نامه هاي آموزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب – شورايعالي برنامه ريزي است.
5-ضرورت و اهميت
بيماريها ، حوادث طبيعي (زلزله –سيل – طوفان …) گسترش زندگي ماشيني تصادفات جنگ و … باعث ايجاد معلوليتها و افزايش آن مي گردد.
بطور متوسط درصدي حدود 10% از جمعيت هر كشوري را طبق آمارهاي جهاني معلولين تشكيل مي دهند كه تعداد زيادي از آنها به خدمات فيزيوتراپي نيازمندند بخصوص در كشور اسلامي ما كه در نتيجه جنگ تحميلي تعداد معلولين و جانبازان افزون شده است.
همچنين جهت بالا بردن سطح آموزش و تحقيقات در دانشكده هاي توان بخشي وجود متخصصين در رشته هاي مختلف توان بخشي از جمله كارشناسي ارشد فيزيوتراپي از اهميت خاصي برخوردار است.
ارائه پيشنهاد