توليد صدا و سيما يكي از دوره‌هاي آموزش عالي است كه براي تربيت نيروي انساني مورد نياز براي ساخت برنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ترتيب داده شده است.
اين رشته مانند ديگر رشته‌هاي هنري به ما عناصري را ياد مي‌دهد كه آن عناصر در ساخت يك برنامه هنري حضور جدّي دارند. نور، صدا، تصوير، خلاقيت، جذب مخاطب، موسيقي و... يك اثر را در تركيبي كامل و متعادل ماندگار مي‌كند و دانشجو در گرايشي كه در بين رشته انتخاب مي‌كند، فرا‌ مي‌گيرد كه چگونه يك اثر هنري خلق نمايد.
پذيرش دانشجو در اين رشته بصورت نيمه متمركز است و داوطلباني كه در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت آن رشته قرار مي‌گيرند بايد در آزمون عملي با تكيه بر خلاقيت‌هاي نمايشي، تصويري، رسانه‌اي شركت كنند.
ضريب دروس خلاقيت نمايش 4 ، خلاقيت تصويري و تجسمي 2 و درك عمومي هنر يك است.
ارائه پيشنهاد