هدف از اين دوره تربيت تكنسين در زمينه نصب ، بهره برداري ، نظارت ، نگهداري ، عيب يابي و تعميرات در شكبه هاي توزيع و همچنين پستهاي توزيع فشار قوي (به انضمام تجهيزات مربوطه ) مي باشد. باتوجه به اينكه صنعت آب و برق كشور ، سرمايه گذاريهاي بسيار عظيمي ، چه از نظر تاسيسات و تجهيزات و چه از نظر نيروي انساني متخصص و كارآمد ، در جهت حفظ و رشد خود و ديگر صنايع و نيز تاثير در امور جاري اجتماعي ، اقتصادي مملكت طلب مي كند و از آنجايي كه اين صنعت پيشرفته و پيچيده با استفاده از تكنولوژي مدرن در رسته هاي مختلف داراي تجهيزات بسيار متنوع و افراد متخصص در زمينه هاي مختلف ، طراحي . نصب . اجرا و عمدتا بهره برداري و تعمير و نگهداري مي باشد، لذا ضروري است تا حركت و فعاليت نويني را درجهت نيل به خودكفايي استقلال كشور در اين زمينه آغاز و ادامه داد.
يكي از وجوه مهم و شاخص اين حركت ، تامين تربيت نيروي انساني كارآمد و كار آشنا مي باشد كه با طي آموزشهاي خاص و مورد لزوم در رشته هاي مختلف بتوانند در بدو ورود به اين صنعت وظايف محوله راحتي الامكان بدون نقص و يا بروز زيانهاي آشكار و نهان انجام دهند، لذا در جهت نيل به اين مقصود كميته تخصص برق گروه علمي - كاربردي تشكيل گرديده و براي تربيت نيروي انساني ماهر مورد نياز صنعت آب و برق اقدام به برنامه ريزي جهت تشكيل دوره هاي بلند مدت و كوتاه مدت نموده است كه برگزاري دوره هاي بلندمدت كاربردي (كارداني و كارشناسي )از اين نوع مي باشد.
هدف اين رشته تربيت تكنسين متخصص جهت بهره برداري صحيح از پستهاي فشار قوي و فشار ضعيف و نظارت ،نگهداري ، تعميرات و محاسبه شبكه هاي توزيع كه به مقدار بسيار زيادي در سطح كشور موجودند مي باشد.
اين دوره داراي دو گرايش پست و توزيع مي باشد كه در دروس عمومي ، پايه ، اصلي و تعدادي از دروس تخصصي ، دروسشان يكسان بوده ولي با توجه به سه معيار:
الف)اعلام نياز شركتها (محل خدمت آتي دانشجو)
ب)علاقه دانشجو
ج)استعداد و توانايي دانشجو (نظر استاد راهنما ، معدل )
در يكي از گرايشها ادامه تحصيل خواهند داد.
طول دوره و شكل نظام :
طول متوسط دوره كارداني برق- قدرت 2 سال است و دروس نظري و عملي آن بصورت واحدي در حداقل 4 ترم ارائه مي گردد و نظام آموزشي آن مطابق آئين نامه مصوب آموزشهاي كارداني در بخش صنعت از نوع آموزشهاي علمي - كاربردي مي باشد.
طول هر ترم 17 هفته آموزش كامل است و زمان تدريس هر واحد نظر ي17 ساعت ازمايشگاهي 51 ساعت و كارگاهي و بازديد 68 ساعت در طول يك ترم است.
قابليتها و تواناييهاي اكتسابي از دوره :
گرايش توزيع
الف) نوسازي
• آشنايي با نقشه برداري و تسلط به نقشه خواني
• آشنايي كامل به تجهيزات خطوط (انواع كابلها . سيمهاي هوايي ، و متعلقات خطوط ، انواع مفصل ، سركابل و … )
• تسلط كامل به استاندارد هاي توزيع
• شناخت كامل نسبت به تابلوها و كليد ها و نصب آنها
• تسلط كامل به سيستم زمين و نحوه زمين كردن تاسيسات
• تسلط به نصب مفصل و سركابل
ب) بهره برداري و نگهداري (سرويس و تعميرات ) خطو ط و پستها :
• عيب يابي
• كاربرروي خطوط گرم
• جمع آوري آمار و اطلاعات و نحوه بكارگيري آنها
• سرويس و تعميرات شبكه و تجهيزات مربوطه به آن
• آشنايي با مانور كردن شبكه
گرايش پست
الف) بهره برداري
• آشنايي باساختمان و طرز كار تجهيزات مورد استفاده در پستها
• آشنايي با شرايط مناسب عملكرد هر يك از تجهيزات و پارامترهاي قابل كنترل جهت بهره برداري صحيح
• انجام مانورهاي لازم درخواستي توسط مراكز كنترل
• قدرت تصميم گيري در مورد مانورهاي ضروري بروزحادثه ، شناخت كامل طرحهاي تك خطي و ميميك پست.
ب)نوسازي و نصب
• تسلط كامل به خواندن نقشه هاي اجرايي و توان استفاده از دستورالعملهاي نصب
• آشنايي با روش بارگيري . حمل و تخليه تجهيزات
• نصب ترانس قدرت، ترانس زمين و راكتورها
• نصب كليدهاي فشار قوي و سكسيونرها
• نصب تابلوهاي فشار قوي ، كنترل و حفاظت و اندازه گير ي، تابلوهاي تغذيه داخلي ، باطريخانه و انجام كليه كابل كشيها و سيم بنديها
ج) تعميرات
• آشنايي كامل با ساختمان و كاركرد ترانسفورمرهاي قدرت ، تپ چنجرها ، راكتورها و مقاومت هاي محدود كننده
• آشنايي كامل با نحوه و چگونگي تعمير و تعويض اجزا ترانسفورمر قدرت
• آشنايي با نحوه نمونه برداري ، تست، تصفيه و تزريق روغن
• آشنايي كامل با قطعات و ساختمان و عملكرد كليدهاي فشار قوي
• آشنايي با نحوه تعمير كليدهاي فشار قوي
• آشنايي كامل با ساختمان ساير تجهيزات مورد استفاده در پست و عيب يابي و تعمير و تعويض قطعات و تجهيزات
ارائه پيشنهاد