باتوجه به اهميت مديريت در مراكز توانبخشي از يكطرف و عدم هماهنگي متخصصين شاغل در مراكز توان بخشي از طرف ديگر و همچنين افزايش روز افزون تعداد افراد نيازمند به خدمات توان بخشي لزوم برقراري رشته مديريت توانبخشي را در سطح كارشناسي ارشد ايجاب مي نمايد.
1-تعريف و هدف
- كارشناسي ارشد مديريت توان بخشي به دوره هايي اطلا ق مي گردد كه تحقيقات بالاتر از كارشناسي را در بر مي گيرد.
- دوره كارشناسي ارشد مديريت توان بخشي با هدف آماده سازي دانشجويان جهت احراز مشاغل حرفه اي و مديريت در مراكز توان بخشي مي باشد .
- منظور از اين دوره موشكافي دقيق وظايف اساسي و تخصصي مراكز توان بخشي و بهبود و توسعه مهارت و استعداد دانشجويان در تشخيص مسائل مديريت توان بخشي و نحوه گردآوري اطلاعات مربوطه و تجزيه و تحليل و طبقه بندي آنها و نهايتا ارزيابي از نتايج مي باشد.
- بعبارتي دقيقتر اهداف اين برنامه فراهم آوردن زمينه هاي رشد فردي و حرفه اي و توسعه توانايي دانشجويان براي تطبيق برنامه هاي توان بخشي با شرايط زمان و نتيجتا بالا بردن كارآيي مراكز توانبخشي است.
- 2-طول دوره و شكل نظام
براساس آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته ) مصوب شورايعالي برنامه ريزي طول دوره تحصيل 2 سال مي باشد.
هر سال تحصيلي شامل دو نيمسال مي باشد و در هر نيمسال 17 هفته كامل آموزشي وجود دارد.
5-ضرورت و اهميت
امروزه بدون استفاده از دانش مديريت توان بخشي ، اداره امور مركز توان بخشي با توجه به وسعت عمل تنوع و پيچيدگي خدمات ميسر نمي باش.
با توجه به پيشرفت و گسترش روز افزون در ابعاد مختلف و تحقيقات دامنه داري كه در طول سالهاي اخير در زمينه توان بخشي انجام گرديده است، نياز به تربيت مديران آگاه به مسائل توان بخشي ، وسايل مورد نياز ، نحوه سرويس دهي به بيماران و غيره بيش از پيش احساس مي گردد.
ارائه پيشنهاد