هواپیما علمی است که پیشرفت آن در مقایسه با سایر شعب علم و صنعت بسیار سریعتر می باشد. حدود هفتاد سال پیش بود که انسان اولین هواپیما را ساخت و توانست مدت 59 ثانیه در ارتفاع حدود 5 پا پرواز کند. از آن تاریخ تاکنون سرعت به دو برابر سرعت صوت رسیده انسان در زمانی کوتاه مدت پهنه آسمان را با پرنده آهنین مصنوع خود در مینوردد. هواپیمایی در هیچ مرحله از پیشرفت بحد کمال نمی رسد و هر روز پدیده های نو و شگرف عرضه می دارد. برای همگام شدن با این جهش سریع احتیاج بوجود کارشناسان با تجربه و کارآمد بسیار محسوس است و از طرفی برخورداری از وجود کارشناسان و کارمندان با تجربه امکان پذیر نیست مگر با داشتن برنامه آموزشی صحیح قبل و حین خدمت.
تعریف و هدف:
مجموعه کاردانی مراقبت پرواز یکی از مجموعه های آموزشی عالی می باشد. این برنامه که تلفیقی است از تجریبات کشورهای پیشگام در صنعت هواپیمایی و پیش کسوتان پرواز ایران، هدفش تربیت کارشناسان و کارمندان مورد نیاز جامعه در زمینه مراقبت پرواز می باشد.
دروس این مجموعه ترکیبی از دروس عمومی پایه و تخصصی مراقبت پرواز می باشد که با توجه به نیازهای سازمان هواپیمایی کشوری و توصیه های سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری برنامه ریزی شده است. INTERNATIONAL CIBIL AVATION ORGANIZATION
طول دوره و شکل نظام:
طول دوره این مجموعه 2 سال تحصیلی می باشد و برنامه درسی آن در 4 ترم برنامه ریزی می شود علاوه بر دروس در پایان هر ترم دانشجویان جهت کاراموزی و آشنایی با حرفه خود به واحدهای مراقبت پرواز برای مدت یک ماه اعزام می گردند.
و در پایان چهار ترم نیز دانشجویان تا دست یابی به کارآیی نسبی در سیمیلاتورهای (شبیه سازی) موجود در آزمایشگاه کارآموزی خواهند کرد. طول هر ترم 17 هفته و هر واحد درسی 17 ساعت و هر واحد عملی 34 ساعت می باشد و هر واحد کارگاهی 51 ساعت می باشد.
ارائه پيشنهاد