به منظور تربیت متخصصین افسران کادر ثابت و غیر نظامیان مورد نیاز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای مشابه کشوری و برای حفظ استقلال نظامی، نیل به خودکفائی در زمینه علوم فضائی و هواپیمایی در کشور پس از بررسی و پژوهش در زمینه نیازهای موجود اعم از کنترل ترافیک هوائی، دفاع هوائی، مدیریت امور فضا در نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری، مجموعه کارشناسی مراقبت پرواز تدوین شده است.
دوره کارشناسی مراقبت پرواز با اهداف مشروحه زیر تهیه و تدوین گردیده است:
الف- تامین متخصصین مراقبت پرواز در مقطع کارشناسی با توانایی در زمینه شناخت بهره برداری، کنترل و مدیریت امور پرواز در آسمان کشور.
ب- تغییر مقررات و سیستم آموزشی از سیستم فدرال آمریکا (FAA) به سیستم هواپیمایی بین المللی کشوری (ICAO) در نیروی هوایی.
پ- تامین مدارک علمی و آموزش هواپیمایی
ت- آموزش کادر متخصص مراقبت پرواز نهاجا جهت انجام وظیفه در فرودگاههای نظامی و غیر نظامی بر اساس استانداردهای بین المللی.
ث- تامین کارشناسان جهت آموزش، تهیه و تدوین دستورالعمل های هواپیمایی، تجزیه و تحلیل بررسی سانحه و امور مربوط به تجسس و نجات در کشور
ج- تامین کارشناس در امر پروازهای بین المللی و شرکت در جلسات و کنفرانسهای هواپیمایی بین المللی
چ- هماهنگ شدن سیستم مراقبت پرواز نهاجا با سیستم مراقبت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری براساس مصوبات سازمان ICAO و رفع هر گونه اختلاف و ابهام در امر آموزش.
طول دوره و شکل نظام:
آموزش مجموعه کارشناس کنترل هوایی (رشته مراقبت پرواز)
طول دوره: متوسط این مجموعه 4 سال است و کلیه دروس آن در 8 ترم برنامه ریزی می شود.
ارائه پيشنهاد