محل زيست انسان‌ها به مطالعه نياز دارد، و مطالعه و تحصيل در اين رشته به صورت تخصصي داراي گرايش‌هاي گوناگوني شده است و اين گوناگوني تابع انواع و اقسام مختلف موجودات و زيستگاه‌هاي مختلفي است که در جهان خلقت موجود مي باشد.گياهان، جانوران، سلول‌ها، دريا و ديگر موجودات برخي از گرايش‌هاي اين رشته را تشکيل مي‌دهند، گرايش‌هاي رشته زيست‌شناسي عمومي جهت دبيري زيست‌شناسي عبارت است از: دبيري، عمومي، علوم گياهي، علوم جانوري، دريا. رشته زيست شناسي سلولي ملکولي نيز در گرايش‌هاي علوم سلولي و ملکولي ميکروبيولوژي، ژنتيک و بيوشيمي و بيوفيزيک عرضه مي‌شود.
در رشته زيست‌شناسي سلولي ملکولي و زيست شناسي عمومي هر کدام در طول 4 سال عرضه مي‌گردد.
ارائه پيشنهاد