همه شما با استانداردها آشنا هستيد ، اگر براي توليد و نگهداري لوازم مورد نياز بشر يا كالاي مصرفي مبنا و ميزاني وجود داشته باشد طبيعي است كه هر كس بر طبل خود مي كوبد . مهندسي ايمني و بازرسي فني كه در اين بخش به رشته صنايع پتروشيمي مي پردازد به شاخه ايمني و حفاظت در همين بخش يعني پتروشيمي مي پردازد و با عنایت به لزوم ایجاد صنایع پتروشیمی و پلیمر برای استفاده از ارزش افزوده محصولات آنها در جهت توسعه اقتصاد ملی و با توجه به امکانات بالقوه در کشور جهت گسترش صنایع پتروشیمی و پلیمر و نیاز روزافزون کشور به متخصصان و کارشناسان متعهد جهت بهره برداری و ادراه صنایع مذکور دوره کارشناسی "مهندسی ایمنی و بازرسی فنی" در محدوده «شاخه ایمنی و حفاظت» تدوین شده است.
ارائه پيشنهاد