شايد آموختن زبان ارمني در برابر زبان هاي ديگر هم از جهت بازار كار ، هم از جهت ارتباط با دنياي خارج ، محدوديت هاي بيشتري داشته باشد .
تعداد كساني كه در جهان به اين زبان صحبت مي كنند ، حتي با وجود كشوري به نام ارمنستان كه در همسايگي ما واقع شده است بسيار اندك است . ما فكر مي كنيم ، جهت گيري شما براي انتخاب اين رشته ، بايد يك جهت گيري خاص باشد ، مانند ترجمه كتاب ، كار در وزارت خارجه يا تجارت. البته زندگي در ارمنستان نيز مي تواند دليل خوبي باشد. كشور به وجود افراد علاقمند به اين رشته نيازمند است .
ارائه پيشنهاد