قبل از آشنايي با رشته مهندسي مكانيك لازم است درباره يك نكته توضيحي ارائه گردد و آن ذهنيت غلطي است كه درباره اين رشته وجود دارد. معمولا با شنيدن كلمه مكانيك، تمامي اذهان متوجه مكانيكي اتومبيل و مشاغل جانبي آن مي‌گردد، در حالي كه رشته مهندسي مكانيك، به جز يك درس يك واحدي، تقريبا هيچ ارتباطي با اين مشاغل ندارد. البته شايان ذكر است كه دانشجويان اين رشته در دروس خود با اصول طراحي و نحوه عملكرد دستگاهها و بخشهاي مختلف به كار رفته در اتومبيل آشنا مي‌شوند و اصولا مي‌توان اتومبيل را مظهر مجسم مهندسي مكانيك دانست.

اين رشته در طول تاريخ حيات خود، مسيري طولاني را پيموده، اما همواره دو اصل اوليه خود، يعني كوشش براي ابداع ابزارهاي جديد و افزايش توانايي آنها را در نظر داشته است.در حال حاضر مكانيك را مي‌توان بخشي از علم فيزيك و دانست كه با استفاده از مفاهيم و اصول علوم فيزيك و رياضي، به بررسي حركت اجسام و نيروهاي وارد بر آنها مي‌ پردازد.
در مورد تاريخچه پيدايش اين رشتـه مي‌توان گـفت كه در ابتـدا رشتـه‌اي تحت عنـوان ‹‹ بـرق و ماشين ›› يا ‹‹ الكترومكانيك ›› به وجود آمد كه تركيبي از دو رشته برق و مكانيك بود. بعدها با توجه به پيشرفت علوم و فنون، اين دو رشته از هم جدا شدند.
رشته‌هاي متعدد ديگري مانند مهندسي شيمي، مهندسي مواد، هوا فضا و كشتي سازي نيز در ابتدا جزء مجموعه مهندسي مكانيك بودند كه آنها هم با توجه به پيشرفت و تخصصي شدن علوم، از مجموعه مهندسي مكانيك جدا شدند. رشته مهندسي مكانيك در ابتدا به صورت رشته مكانيك عمومي ارائه مي‌شد كه كلياتي از گرايش‌هاي مختلف اين رشته ـ در حال حاضر ـ را در برداشت، ولي با پيشرفت و نياز صنعت به تخصصهاي مختلف در اين زمينه، از درون مكانيك عمومي، دو گرايش طرحي جامدات و حرارت و سيالات، و كمي بعد از آن، گرايش ساخت و توليد بيرون آمد.
ارائه پيشنهاد