دانش‌آموز عزيز ، رشته مدارك پزشكي از رشته‌هاي تازه تاسيس دانشگاه‌هاي ايران است.
خلاصه و مفيد كار اين رشته ايجاد توانائي در دانشجوياني است كه مي‌خواهند مدارك پزشكي بيمارستان‌ها، مركز بهداشتي درماني و مراكز بهداشتي جهان را به منظور استفاده در امور پژوهشي و آموزشي بصورت علمي نگهداري كنند به عنوان مثال در نگهداري مدارك پزشكي از بيماران و سانحه ديدگان و گروه‌هاي مختلف در جامع كه دچار آسيب‌هاي جسمي و معلوليت هستند آمارهاي مفيد و ارزنده‌اي وجود دارد كه مي‌تواند براي برنامه ريزان و مجريان حكومت و وزارتخانه‌هاي مربوطه مفيد باشد.
حداكثر طول دوره اين رشته 3 سال است.
ارائه پيشنهاد