بطور طبيعي بخاطر عدم استعمال کلمات آلماني در زبان فارسي فراگيري اين زبان نسبت به زبان انگليسي مشکل تر است به هر حال پا در عرصه رشته زبان هاي خارجي به عنوان زبان دوم به علاقه و انگيزه بالا نيازمند است انتخاب صحيح شما براي فراگيري اين رشته مهم ترين قدم براي شناخت اين رشته است به هر حال زبان بيگانه مانند پلي دو طرفه است که شخص بايد نسبت به استفاده از آن جهت امرار معاش و پيشرفت زندگي شخصي اش برنامه داشته باشد.
اميدواريم که مناسبات بين دو کشور و ايجاد رشته زبان آلماني در مدارس و ترجمه آثار آلماين بتواند انگيزه هاي حداقل را براي دانش آموزاني که اين رشته را بر مي گزينند فراهم آورد.
طول دوره تحصيلي اين رشته 4 سال است و مانند همه رشته هاي زبان نيازمند حافظه بالا و پشتکار است.
ارائه پيشنهاد