زمان زيادي از درگيري‌هاي لفظي و بحث‌هاي مفصّل در خصوص حلال يا حرام بودن مجسمه سازي مي‌گذرد. با همه آنچه اتفاق افتاده رونق اين رشته از نو پايه ريزي شده و با استفاده از مجسمه و تغيير در جهت استفاده از اين هنر، در راه رشد و تعالي افكار انسان ساز آن مجسمه سازي را پس از افت شديد به صحنه آورده است.
مجسمه‌ها در آئين بزرگداشت مشاهير علوم و ادب، يادآوري خاطرات جنگ تحميلي و بسياري از امور علمي و فرهنگي براي خود حرف دارند.
دانش‌آموزي مي‌تواند در اين راه موفق شود كه علاوه بر علاقه دروني قدرت تجسّم مطلوب ، از سلامتي جسمي خوب در دست‌ها برخوردار باشد.
درك عمومي هنري 2 و خلاقيت تصويري و تجسمي 4 ضرايب دروس اين رشته هستند. رياضي، ترسيم فني، خواص مواد، خلاقيت نمايشي، خلاقيت موسيقي ضريب 1 را درارست.
ارائه پيشنهاد