رشته زراعت و اصلاح نباتات يکي از گرايشهاي مهم و اساسي در مجموعه مهندسي کشاورزي به شمار مي آيد. مجموعه مهندسي کشاورزي نيز از رشته هاي پراهميت و جذاب در مجموعه علوم تجربي مي باشد که توسط داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي انتخاب مي گردد. ايران کشوري است که از توانمنديهاي خوب بالقوه و بالفعل کشاورزي برخوردار بوده و کشاورزي در برنامه هاي توسعه کشور از محورهاي اصلي است. توسعه کشاورزي نيازمند نيروي انساني ماهر است که بتواند عمليات کشاورزي مربوط به محصولات زراعي و باغي را بر اساس يافته هاي جديد علمي انجام دهد و بيشترين بازدهي و محصول را در بهره گيري از منابع به دست آورد. بدين منظور براي تأمين نيروي انساني متعهد و متخصص در رشته زراعت و اصلاح نباتات، براي نيل به خودکفايي در مواد اوليه غذايي و صنعتي لازم است متخصصاني تربيت شوند که بتوانند با استفاده از دانش و تجربيات خود، توليد اقتصادي محصولات زراعي را به طور علمي امکان پذير سازند و از امکانات موجود کشور حداکثر استفاده را برده، در امور تحقيقات و آموزش و برنامه ريزي کشاورزي نيز خدمت نمايند. تربيت کاردان فني، به عنوان رابط بين مهندسان و متخصصان کشاورزي و کشاورزان در کشور، داراي اهميت فوق العاده است و از نظر تعداد نيروي انساني در حال حاضر در سطح پاييني قرار دارد. تأمين