از آنجا يي که مطالعه، حفاظت، مرمت و احياي بناها، مجموعه ها، محوطه ها و بافتهاي تاريخي عرصه هاي مسکوني کشور ضرورت دارد، معماران و مهندسيني که در اين امر فني، فرهنگي و هنري مهارت دارند بايد مانند يک معمار و هنرمند اشراف و تسلط لازم را بر ابعاد تخصصي و مفاهيم امروزي حرفه خود داشته باشند.
ضمن اينکه نظري هوشيارانه و عالمانه به گذشته داشته باشند فارغ التحصيلان اين رشته در واقع مهندسين معماري خواهند بود که مياموزند چگونه امروز را با بهره گيري از تجربيات گذشته براي آينده بسازند. افرادي خواهند بود که پلي بين معماري گذشته و آينده مي توانند ايجاد کنند. اين افراد تاريخ را بايد خوب بشناسند و قادر باشند آثار تاريخي را تجربه و تحليل کرده و بخوانند و مفاهيم و ارزشهاي آن را استخراج و هوشيارانه بکار گيرند. و با بياني امروزي به جامعه معرفي نمايند. از اين رو سه مرحله آموزشي را بايد طي کنند:
1- شناخت مباني و بيان معماري امروز و کارآموزي آن
2- شناخت مباني و بيان معماري گذشته و کارآموزي آن
3- شناخت چگونگي حفاظت و عرضه ارزشهاي معماري گذشته در متن زندگي امروز و کارآموزي آن
در دوره کارشناسي تاکيد مرحله سوم مي باشد که جنبه هاي اجرايي در آن بيشتر لحاظ مي شود. در دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتراي اين رشته مکث کافي در مراحل اول و دوم که جنبه هاي تجربه و تحليل و تحقيقاتي بيشتري دارد خواهد شد. که در جاي خود در آينده مطرح خواهد گرديد. دوره کارشناسي مرمت و احياي بناهاي تاريخي يکي از دوره هاي آموزش عالي است که هدف آن تربيت کارشناسان و متخصصين متعهد و آشنا به شيوه هاي پيشرفته مطالعه، مرمت و احياي مجموعه ها و بافت هاي تاريخي ارزشمند کشور است. فارغ التحصيلان اين رشته با کارآيي و دانش نظري و علمي مي توانند نيازهاي کشور را در امر نگهداري و مرمت و احياي علمي ميراث گرانبها و تاريخي برطرف نمايند.
حداقل طول دوره کارشناسي مرمت و احياي بناهاي تاريخي 2 سال شامل 8 نيمسال 17 هفته اي مي باشد.
دروس عمومي 23 واحد (جدول شماره 1)
دروس پايه 23 واحد (جدول شماره 2)
دروس اصلي 42 واحد (جدول شماره 3)
دروس تخصصي 55 واحد (جدول شماره 4 با احتساب 6 واحد پروژه نهايي)
علاوه بر نکاتي که در مقدمه به آنها اشاره شده در ضرورت و اهميت دوره کارشناسي مرمت و احياي بناهاي تاريخي بايد به اين نکته مهم اشاره کرد که وجود هزاران بنا و مجموعه و بافت تاريخي مهم و ارزشمند در کشور و توجه روز افزون جامعه به اهميت اين شواهد ارزنده در عرصه زندگي امروز و نقش موثري که دولت براي اين ميراث عظيم در برنامه هاي رشد و توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي کشور قائل است. حضور کارشناسان و متخصصين آشنا به شيوه هاي پيشرفته مطالعه و مرمت احياي اين آثار را امري ضروري ساخته است و تربيت نيروهاي متعهد و متخصص جز از طريق آموزش سطوح عالي و مستمر و فرهنگ ساز ميسر نيست.
ارائه پيشنهاد