شايد يكي از بدترين اتفاقاتي كه مي تواند در بخش درماني يك جامعه بيفتد سوء مديريت در خدمات بهداشتي است. اگر در يك بيمارستان يا درمانگاه مديريت صحيحي اجرا نشود هر اتفاقي مي تواند بيفتد .
جائي كه جان انسان ها در ميان است شوخي بدترين كار ممكن است و به خاطر ارزش جان انسانهاست كه تخصصي شدن علوم مختلف بويژه در زمينه هاي مديريت و بالاخص در امر اداره ابعاد و سطوح مختلف نظام خدمات بهداشتي و درماني در سطح جهاني از اهميت و الويت خاصي برخوردار بوده و روزبه روز مورد تاكيد و توجه بيشتري قرار ميگيرد و همراه با توسعه سيستم خدمات بهداشتي و درماني و در كنار تربيت نيروي انساني كارايي براي رشته هاي مختلف علوم پزشكي ، پرورش مديراني كه قادر باشند در كنار ساير متخصصان در اداره چنين موسسات سهيم باشند در برنامه هاي آموزشي و درسي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشورهاي مترقي گنجانيده شده است. در كشور ما ، گسترش دامنه دار سيستم خدمات بهداشتي و درماني خاصه بعد از انقلاب اسلامي و كمبود نيروي انساني هر جهت اداره و مديريت سازمانهاي بهداشتي و درماني لزوم تربيت و آموزش افرادي باين منظور را ايجاب مي نمايد.
لذا نيازمندي نظام خدمات بهداشتي و درماني به تربيت شدگان اين رشته در سطوح مختلف مديريت لزوم براي تربيت كارشناسان ارشد رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني را بارز مي سازد.
1-تعريف و هدف
هدف از پرورش دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني:
- تجزيه و تحقيق نظام خدمات بهداشتي
- ارزيابي بيمارستانها از نظر كيفي و كمي
- اداره بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني
- تجزيه و تحلیل اقتصادي فعاليتهاي بيمارستاني
2-طول دوره و شكل نظام
طول دوره كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني 2 سال مي باشد و طبق آيين نامه هاي آموزشي است.
5-ضرورت و اهميت
نيا ز رو زافزون جامعه به خدمات بهداشتي و درماني و توجه خاص دولت و مردم به توصيه كمي و كيفي اين خدمات ، بهبود عملكرد مراكز بهداشتي و درماني و اقتصادي تر اداره كردن اين سازمانها ، لزوم تربيت و بكارگيري مديران متخصص در زمينه هاي علمي گسترده دانش مديريت را اجتناب ناپذير مي سازد.
پويايي سازمانهاي مهمي كه وظايف حياتي و حساسي رابرعهده دارند ، نيازمند برنامه ريزي ، سازمان دهي، استخدام ، بودجه بندي ، هدايت ، كنترل و نظارت ، انگيزش كاركنان ، برقراري ارتباطات ، نوآوري و ارزيابي به صورت علمي مهم از موازين دانش مديريت مي باشد .
لذا مديراني كه قرار است در سطوح بالاي مراكز بهداشت و درمان خدمات نمايند ، مي بايست از نوعي بلوغ و پختگي علمي و تجربي برخوردار باشند.
تجارب ساير كشورها و مطالعات عديده اي كه طي سالهاي اخير پيرامون ابعاد مختلف اداره اين مراكز صورتگرفت است ، مويد نياز به پرورش كارشناسان ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني مي باشد.
قطعا، ارايه اين برنامه و مقطع تحصيلي با تغييراتي كه در راستاي ويژگي ها و اهداف نظام بهداشت و درمان كشور و تجارب حاصله از ارايه دوره هاي اخير كارشناسي ارشد اين رشته صورت پذيرفته است، كارآيي و اثر بخشي خدمت مديراني كه با اين برنامه و سرفصل جديد آموزش مي بينند به نحو بارزي افزايش خواهد يافت.
انتظار مي رود كه فارغ التحصيلان اين رشته در مقطع كارشناسي ارشد در كنار انجام وظايف مسئوليتهاي كلي خويش در امر مديريت ، قادر باشند در محاسبه هزينه ، تجزيه و تحقيق هزينه و فايده ، تقليل هزينه كارآيي ،تحقيق داده –ستاده –تحقيق سيستمهاي و شبكه بهداشت و درمان ، مشاركت آگاهانه و فعال داشته باشند.
ارائه پيشنهاد