يكي از مسائل مهم صنعت مترو ، ايمن نمودن محيط مترو براي حفظ جان انسانها و حراست از سرمايه گذاريهاي انجام يافته است.
لازم است كه افرادي با اطلاعات و شناخت لازم عهده دار اين مسئوليت شوند.
بدين منظور دوره كارداني ناپيوسته ايمني و حفاظت مترو ايجاد گردیده است.
هدف از آموزش اين مجموعه تربيت افرادي است كه با معلومات علمي لازم و اطلاعات و شناخت مسائل فني و اجرايي كافي قادر به شناخت مسائل ايمني باشند.
فراگيري علوم پايه مبنايي براي تصميم گيريهاي دقيق فني خواهد بود.
انجام كار عملي ، آزمايشگاهي و محاسباتي بين دو سطح كارگر ماهر و كارشناس جهت ارتباط و پرنمودن خلا اين دو گروه ، كمك در انجام كارهاي تحقيقاتي و محاسباتي به كارشناسان و ارائه پيشنهاد از سطوح پايين به بالا.
افزايش كارايي فرد و سيستم درجهت بهره برداري و حفاظت بهينه از سرمايه گذاريها در صنعت مترو.
دانش آموختگان این رشته توانایی های زیر را دارند :
• وقوف كامل به مقررات ايمني عمومي و پيش بينيهاي لازم براي انجام عمليات مختلف از نظر ايمني و رعايت مربوط به قانون كار
• اشنايي با كار و واحدهاي مختلف عملياتي و تعميراتي و تشخيص موارد خطر آفرين و دستورالعملهاي مناسب ايمني.
• اگاهي از خطرات ناشي از برق در محيط مترو
• اشنايي با عوامل فيزيكي و شيميايي زيان آور محيط مترو
• اگاهي از خطرات ناشي ا زكار با ماشين آلات صنعتي
• بررسي و اندازه گيري روشنايي و تجربه و تحليل آن در محيط مترو
• اشنايي با حريق و روشهاي مبارزه با آن.
باتوجه به سرمايه گذاريهاي عظيم د رمترو ، تربيت تكنسين (كارداني فني ) جهت نظارت بر امور بهره برداري و حفاظت مناسب داراي اهميت ويژه اي بوده و اجراي اين دوره مي تواند مشكلات ناشي از عدم وجود كاردان فني در اين زمينه را مرتفع سازد.
ورودي اين دوره از دوره هاي سه ساله فني و حرفه اي ، ديپلمهاي كار و دانش (رشته هاي مرتبط ) با اولويت و ديپلمه هاي رياضي و فيزيك تامين مي گردد.
طول دوره 2 تا 3 سال است. نظام آموزشي دوره مطابق آئين نامه مصوب آموزشهاي كارداني علمي -كاربردي است .
طول هر نيم سال 17 هفته و زمان تدريس هر واحد نظري 17 ساعت ، ازمايشگاهي 34 ساعت و كارگاهي 51 ساعت است.
ارائه پيشنهاد