و‌‌ظيفه ما معرفي اين رشته است و وظيفه شما زحمت درس خواندن و احترام به علاقه خودتان ، در پايان اين علاقه شماست كه زندگي مادي و معنوي شما را تامين مي‌كند‌ نه تبليغات ناقص و جهت دار. هر رشته‌ ‌اي در كنار رشته هاي ديگر مي تواند همه نيازهاي ما را تامين كند و شناخت اينكه ما به چه چيزهايي نياز داريم يسيار مشكل و البته دست يافتني است
ما به هويت تاريخي نياز داريم تا بتوانيم فرهنگ، زبان و آداب و رسوم و باورهاي اعتقادي خود را كه براي ما شادابي و اعتماد به نفس مي آورد، حفظ كنيم.
بخشي از حفظ اين هويت به گذشته ما مربوط مي شود كه اين گذشته در دو قسمت كتاب ها و موزه ها نگهداري مي شود.
مطالعه و نگهداري علمي آثار باستاني و شيوه‌هاي جذب يك ملت به سمت گذشته ي با ارزش يك كار زيبا و البته مشكل است.
اين رشته ارتباط وسيعي با تاريخ، باستان‌شناسي، مرمت آثار و احياء بناهاي تاريخي دارد.
پذيرش دانشجو در اين رشته بصورت نيمه متمركز است و از پذيرفته شدگان آزمون اختصاصي به عمل مي‌آيد.
ارائه پيشنهاد