رشته هاي مشترک :
         
رشته هاي اختصاصي پسران :
         
رشته هاي اختصاصي دختران :