نقش و توانایی:
فارغ التحصیلان این دوره قادر خواهند بود با توجه به سرعت چشمگیر تحولات کامپیوتر در دنیا باید قادر به تطبیق تواناییهای خویش بوده و بتوانند مشکلات این صنعت را مرتفع سازند و در پستهای برنامه نویسی برنامه های موجود خدمت نمایند.

مشاغل فارغ التحصیلان:
برنامه نویسی کاربردی-صنعتی
برنامه نویسی تجاری
راهبری مراکز کامپیوتر
کاربردی برنامه های موجود