رشته زبان عربي در دروس پايه و اصلي خود توانايي شما را براي كار در اين مراكز فراهم مي سازد :
تدريس در مدارس ،
تدريس خصوصي ،
ويراستاري كتاب هاي عربي ،
اخبار عربي و مقالات .