بنابر طبيعت واحدهاي گذرانده شده و كارورزي هاي ضمن آموزش ، دانش آموختگان اين دو رشته در مقطع كارداني حسابداري قابليت هاي لازم جهت تصدي مشاغل زیر را خواهند داشت.
• نيروي انساني متخصص مالي محاسباتي و مالياتي وزارت اقتصادي و دارايي
• در ساير دستگاههاي اجرايي به عنوان :
حسابدار ،
كمك حسابرس،
كمك كارشناس مالي ،
معاون ذيحساب و
هم چنين كمك مميز ،
مميز ،
كمك كارشناس مالي و مالياتي و
حسابرس مالياتي