دانش آموختگان علم سم شناسي نقش پژوهشي و خدماتي در حيطه علم سم شناسي را در سطوح عمومي خواهند داشت. از جنبه پژوهشي بايد در انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در سم شناسي و علوم مرتبط در مراكز تحقيقاتي و موسسات مرتبط كوشا باشند. در بسمت تحقيقات بنيادي مي توان به بررسي مكانيسم ها ي بيوشيمياي ، سلولي و مولكولي اثرات سموم با استفاده از نوآوري و برپايي متدهاي تحقيقاتي جديد اشاره نمود .
در قسمت كاربردي بايد با تشخيص بموقع مشكلات مرتبط به سم شناسي در جامعه به انجام پژوهشهاي لازم براي رفع آن نياز ها اقدام نمايند.مثلا ارزيابي ريسك تماس با سموم و مشخص نمودن آثار و عوارض آنها و پيشگيري از آثار زيانبار سموم در سطح پايه و باليني از جمله پژوهشهاي كاربردي در اين رشته هستند.
در قسمت خدماتي مي توانند د رامور سم شناسي و تعيين غلظت خوني داروها در آزمايشگاه ها فعاليت نمايند.
همچنين در مراكز سم شناسي قانوني در تشخيص و شناسايي سموم همكاري كنند.
بعلاوه در سازمانها و موسسات مرتبط باعلم سم شناسي بر حسب نياز به امور سم شناسي مشغول باشند.
لذا براي دانش اموختگان اين رشته برمبناي نقش و وظايف ذكر شده بايد اهداف زير در نظر گرفته شود.