- فعاليت در مراكز درماني شامل بيمارستانها، درمانگاهها و مجتمع‌هاي توانبخشي به صورت خصوصي، دولتي و يا مراكز دانشگاهي.
- تأسيس مؤسسات و دفاتر خصوصي (مطب) بينايي سنجي با كسب مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
- تأسيس مؤسسه ساخت و فروش عينك طبي.
- همكاري با خانه‌هاي بهداشتي، سازمان بهزيستي، صنايع مختلف، سازمان هواپيمائي كشور و راهنمائي رانندگي جهت ارزيابي سيستم بينايي و صدور گواهي‌هاي لازم.
- همكاري با مراكز مشاوره.
- فعاليت در زمينه‌هاي آموزشي در دانشگاهها و مراكز آموزشي.
- فعاليت در زمينه‌هاي پژوهشي و همكاري با سازمانهاي ذيربط