کسانی که دوره کاردانی بهداشت حرفه ای را به پایان می رسانند قادر خواهند بود:
1- در شناسایی و اندازه گیری عوامل مهم فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی زیان آور محیط کار انجام وظیفه نمایند.
2- تشخیص عدم انطباق بعضی از شرایط کار با قابلیت شغلی افراد را گوشزد نمایند.
3- مسائل عمده ایمنی صنعتی را تشخیص دهند.
4- در برنامه های مربوط به پیشگیری از حوادث در محیط کار شرکت نمایند.
5- با توجه به عوامل زیان آور موجود در محیط کار، علائم و آثار اولیه بیماری های حرفه ای و مسمومیتهای شغلی مربوط را شناخته و افراد را برای تشخیص قطعی و گرفتن کمکهای لازم به مراکز مربوطه معرفی نمایند.
6- در بهداشتی نمودن محیط کار فعالیت نمایند.
7- در برنامه های آموزش بهداشت فعالانه شرکت نمایند.