فارغ التحصيلان اي دوره كارداني تكنولوژي پرتو شناسي تشخيصي قادر خواهند بود:
كليه روشهاي مختلف راديوگرافي ها را با ستثنا ، فلوروسكوپي و تزريق ماده حاجب را تحت نظر متخصص مربوطه انجام دهند.
ماده حاجب را با نظارت و سرپرستي پزشكي متخصص پرتو شناسي به بيمار تزريق نمايند.
پس از طي دوره تعهد خدمت و كسب تجربه كافي در صورت تمايل و قبولي در آزمون و امتحان اختصاصي وارد دوره كارشناسي شوند و تحصيلات خود را ادامه دهند.