سيستم مجموعه اي از چند جزء است كه حائز سه شرط باشد :
اول : رفتار هر جزء بر رفتار كل تاثير دارد
دوم : رفتار اجزاء و تاثير آنها بر كل، به هم وابسته اند
سوم : هر كدام از گروه هاي فرعي بر رفتار كل تاثير گزارند و تاثير هيچ كدام از آنها مستقل نيست. به بيان ديگر سيستم ، كلي است كه نمي توان آن را به اجزاي مختلف تقسيم كرد. از اين دو خاصيت، مهم ديگري به دست مي آيد كه هر بخش از سيستم داراي خواصي است كه اگر از سيستم جدا شود از دست مي رود و هر سيستم خواصي دارد كه هيچ كدام از بخش هاي آن واجد آن نمي باشد.
رشته مهندسي سيستم به علاقمند خود، تفكر و منطق سيستماتيك را به همان معنايي كه در بالا گفته شد ، مي آموزد.
فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند براي مراكز مختلف و به عبارت ديگر براي كليه اعمال انساني كه هدف خاصي را دنبال مي كند ، سيستمي را طراحي كنند كه از حركات پراكنده يا اضافي يا موازي كه موجب اتلاف وقت يا صرف هزينه مي شود جلوگيري نمايد. چگونگي اين امكان در مرحله ي عمل قابل فهم تر است .
داشتن استعداد خوب در رياضي و منطق از شرايط موفقيت در اين رشته است و آنچه در پايان قابل ذكر است ، توجه به اين مطلب است كه سيستم نيز مانند ماشين مي تواند ساده يا مركب باشد.
طول دوره تحصيل اين رشته 4 سال مي باشد.
ارائه پيشنهاد