علم ژنتيك اسمي جذاب و رشته اي كاربردي و از همه مهمتر رشته اي نوپا كه در بسياري از بخش هاي مهم زندگي تاثير گذار است . اين رشته به چنان جايگاهي رسيده كه براي ارتقاء و رشد آن دانشكده هاي متعددي در سراسر جهان تاسيس گرديده و آزمايشگاه هاي مجهزي را به خود اختصاص داده است . اهميت و جايگاه رشته هاي مختلف زيست شناسي اعم از بنيادي و كاربردي و بويژه ژنتيك در جهان امروز هرگز به صاحبنظران پوشيده نيست . حجم عظيم سرمايه گذاريهاي مادي و انساني در كشورهاي جهان ، بخصوص كشورهاي پيشرفته علمي و فني در اين ارتباط . به روشني بر اهميت و نقش استراتژيك علم وراثت نيز تاكيد دارد.
اين سرمايه گذاريها ، روزانه در حال افزايش است.
با عنايت به جايگاه و نقش تعيين كننده اي كه ژنتيك در عموم شئونات زندگي مردم دارد و براساس نيازهاي مبرم و كمبودهاي چشمگير ، تاسيس و راه اندازي دوره كارشناسي ارشد ژنتيك از قدمهاي مثبتي است كه اميد مي رود با حمايت همه جانبه مسئوللان امر ، در ميدان عمل ، به نتايج قابل توجهي بيانجامد.
1-تعريف و هدف
كارشناسي ارشد ژنتيك انساني به دوره اي اطلاق مي شود كه تحصيلات بالاتر از كارشناسي را در برمي گيرد و اولين مقطع تحصيلي پس از كارشناسي مي باشد.
هدف از ايجاد آن تربيت افراد لايق ، متعهد و كاردان مي باشد كه بتوانند برمباني علم ژنتيك انساني و متون علمي موجود احاطه يافته در اثر آشنايي با روشهاي پيشرفته تحقيق در علوم و بدست آوردن كارآيي و لياقت و مهارت علمي و عملي لازم را به گونه اي كسب كنند كه بخوبي بتوانند به تعليم در اين رشته پرداخته و از مقالات علمي و تحقيقات علوم ژنتيك انساني و علوم وابسته در جهت پيشبرد مرزهاي دانش و كمك به ايجاد روح علمي در جامعه استفاده نمايند.
6-ضرورت و اهميت
باتوجه به گسترش روز افزون دامنه علم ژنتيك و پژوهشهاي فزاينده اي كه در بيست ساله اخير انجام شده است و همچنين گشايش دانشگاهها و دانشكده هاي متعدد علوم پزشكي در كشور ، نياز روز افزون به مدرسين ژنتيك در مملكت احساس مي شود.
با توجه به اينكه دارندگان درجه تخصص و دكتري در ژنتيك پزشكي در كشور 4-3 نفر بيشتر نمي باشند بنابر اين اولا فارغ التحصيلان اين دوره مي توانند در موسسات اموزش عالي شهرستانها به امر تدريس بپردازند و ثانيا با داير نمودن دوره دكتراي ژنتيك پزشكي در آينده ، فارغ التحصيلان قادر خواهند بود تحصيلات خود را با اخذ درجه دكتري ادامه دهند.
ارائه پيشنهاد