رديف نام درس
1 بيان شفاهي داستان 1
2 بيان شفاهي داستان 2
3 پيش دانشگاهي
4 تاريخ ادبيات ايتاليا 1
5 تاريخ ادبيات ايتاليا 2
6 تحقيق
7 ترجمه متون ساده 1
8 ترجمه متون ساده 2
9 ترجمه متون علوم انساني 1
10 ترجمه متون علوم انساني 2
11 تلخيص متون 1
12 تلخيص متون 2
13 جلمه نويسي با ارتباط واژه‌ها 1
14 جمله نويسي از طريق ارتباط 1
15 خواندن ترجمه‌هاي متون اسلامي
16 خواندن متون اسلام به ايتاليا
17 خواندن و پرسش 2
18 خواندن کلمه و ترکيبهاي ساده 1
19 خواندن کلمه و ترکيبهاي ساده 3
20 درآمدي بر ادبيات ايتاليا
21 درآمدي بر تاريخ هنر ايتاليا
22 دستور زبان ايتاليايي و تطبيق 1
23 دستور زبان ايتاليايي و تطبيق 2
24 دستور زبان پيشرفته
25 دستور زبان و تجزيه و ترکيب
26 دستور زبان و تطبيق آن با دستور 3
27 دستور زبان و تطبيق آن با فارسي 4
28 زبان ايتاليايي عمومي
29 زبان دوم 1
30 زبان دوم 2
31 زبان دوم 3
32 زبان دوم ايتاليايي 1
33 زبانشناسي همگاني 1
34 زبانشناسي همگاني 2
35 ساخت زبان فارسي
36 شناخت شعر و نثر 1
37 شناخت شعر و نثر 2
38 گزيده ادبيات ايتاليا 1
39 گزيده ادبيات ايتاليا 2
40 گزيده ادبيات ايتاليا 3
41 گفت و شنود پيرامون متون ساده 1
42 گفت و شنود پيرامون متون ساده 2
43 مکتبهاي ادبي 1
44 مکتبهاي ادبي 2
45 نقادي متون ادبي 2
46 نگارش 1
47 نگارش 2