رديف نام درس
1 آثار کلاسيک
2 آزمون سازي
3 آزمون سازي زبان
4 آواشناسي آموزشي
5 آواشناسي انگليسي
6 ادبيات آمريکا
7 ادبيات اروپا
8 ادبيات قرن 18
9 اصول و روش تحقيق 1
10 اصول و روش تحقيق 2
11 اصول و روش تدريس زبانهاي خارجي
12 اصول و روش تدريس مهارتها
13 اصول و روش ترجمه
14 انگليسي با اهداف ويژه
15 بررسي آثار ترجمه شده اسلامي 1
16 بررسي اثار ترجمه شده اسلامي 2
17 بيان شفاهي داستان 1
18 بيان شفاهي داستان 2
19 پايان‌نامه
20 تجزيه و تحليل کلام
21 ترجمه متون ادبي
22 ترجمه متون ادبي 1
23 ترجمه متون ساده
24 ترجمه متون ساده 1
25 ترجمه متون ساده 2
26 تکنولوژي اطلاع رساني و آمار
27 جامعه شناسي زبان
28 خواندن متون مطبوعاتي
29 خواندن و درک مفاهيم 1
30 خواندن و درک مفاهيم 2
31 خواندن و درک مفاهيم 3
32 داستان کوتاه
33 درآمدي بر ادبيات 1
34 درآمدي به ادبيات 2
35 دستور نگارش 1
36 دستور نگارش 2
37 دوره تجديد حيات ادبي
38 رمان 1
39 رمان 2
40 روانشناسي زبان
41 روش تحقيق در مسائل آموزشي زبان
42 روش تدريس زبان انگليسي
43 روش تدريس عملي
44 زبان دوم 1
45 زبان دوم 2
46 زبان دوم 3
47 زبان دوم 4
48 زبان دوم انگليسي 1
49 زبانشناسي و تحليل خطاها
50 زبانشناسي و دستور تاويلي
51 زبانشناسي کاربردي
52 سمينار ادبيات کارشناسي ارشد
53 سمينار مسائل آموزش زبان
54 سيري در تاريخ ادبيات 1
55 سيري در تاريخ ادبيات 2
56 سيري در تاريخ ادبيات 3
57 شعر انگليسي
58 شعر معاصر
59 شعراي رمانتيک
60 شناخت ادبياتc
61 فنون و صناعات ادبي
62 فنون يادگيري زبان
63 قصه بلند و کوتاه
64 گفت و شنود آزمايشگاه 1
65 گفت و شنود آزمايشگاه 2
66 متافيزيک و ميلتون
67 متون برگزيده نثر ادبي
68 مسائل زبانشناسي
69 مقاله نويسي
70 مکالمه موضوعي
71 مکتبهاي ادبي 1
72 نامه‌نگاري انگليسي
73 نقد ادبي
74 نقد ادبي 1
75 نقد ادبي 2
76 نگارش پيشرفته
77 نمايشنامه 1
78 نمايشنامه 2
79 نمايشنامه معاصر جهان
80 نمايشنامه نويسان معاصر انگليسي
81 نمونه‌هاي شعر انگليسي
82 نمونه‌هاي نثر ساده انگليسي
83 کاربرد اصطلاحات و تعبيرات در ترجمه
84 کليات زبانشناسي 1
85 کليات زبانشناسي 2