رديف نام درس
1 آواشناسي
2 ادبيات تطبيقي
3 ادبيات فرانسه در قرن 19
4 ادبيات فرانسه در قرن 20
5 ادبيات نمايشي در قرن 19
6 اماثل و تعبيرات فرانسه به فارسي
7 انشا ادبي 1
8 انشا ساده
9 انواع شعر فرانسه
10 انواع نوشته‌هاي منثور
11 پژوهش
12 پيش دانشگاهي فرانسه
13 تحليل يک اثر ادبي
14 ترجمه ساده
15 ترجمه متون ادبي 1
16 ترجمه متون اسلامي
17 ترجمه متون اسلامي 1
18 ترجمه متون گوناگون فرانسه به فارسي
19 ترجمه متون نظم و نثر
20 ترجمه مقالات ادبي
21 تفسير متون قرن 20
22 خواندن متون اسلامي
23 خواندن متون ساده
24 خواندن متون مطبوعاتي
25 خواندن و برري اثار انقلابي
26 خواندن و درک مفهوم متون ساده
27 ديکته گارم 1
28 رساله
29 رمان جديد
30 رمانتيسم و کلدسيسم
31 زبان دوم فرانسه 1
32 زبان شناسي عمومي
33 زبان شناسي فرانسه
34 زبان فرانسه اختصاصي 1
35 زبان فرانسه اختصاصي 2
36 شعر در قرن 19
37 شعر در قرن 20
38 فرانسه
39 فرانسه 1
40 فرانسه زبان دوم 2
41 فرانسه زبان دوم 3
42 گرامر ديکته 4گرامر ديکته 4
43 گرامر و ديکته 2
44 مطالعه نمايشنامه و ساختمان آن
45 مکالمه 1
46 مکالمه 2
47 نامه نگاري
48 نظري اجمالي بر ادبيات ق 17 و 18
49 نقد ادبي
50 نقد تفسيري
51 نگارش پيشرفته
52 نمايشنامه معاصر
53 نوول
54 نويسندگان معاصر
55 واژه شناسي و ترکيبات فرانسه
56 وقايع نگاري و داستان نويسي
57 يادداشت براري و روش تحقيق