رديف نام درس نظري عملي
1 آمادگی دفاعی 2 0
2 ادبیات فارسی (2) 2 0
3 تربیت بدنی (2) 0 1
4 تعلیمات دینی و قرآن (2) 3 0
5 تکنولوژی و کارگاه بیش از چاپ (1) 1 3
6 جغرافیای عمومی و استان 3 0
7 رسم فنی عمومی 1 1
8 ریاضی (2) 4 0
9 زبان خارجه (2) 2 0
10 زبان فارسی (2) 2 0
11 شناخت مواد صنعتی (چاپ) 2 0
12 عربی (1/2) 1 0
13 مبانی تکنولوژی برق صنعتی 1 1
14 مبانی چاپ 3 0
15 مقدماتی مکانیک 0 1
رديف نام درس نظري عملي
1 تاریخ معاصر ایران 2 0
2 تربیت بدنی (3) 0 1
3 تعلیمات دینی و قرآن (3) 3 0
4 تکنولوژی چاپ 3 0
5 تکنولوژی و کارگاه پس از چاپ 1 2
6 تکنولوژی و کارگاه پیش از چاپ (2) 1 3
7 تکنولوژی و کارگاه چاپ 1 3
8 ریاضی (3) 1 1
9 عربی (2/2) 1 0
10 فن آوری چاپ 3 0
11 مبانی و کاربرد رایانه 1 1
12 محاسبات فنی تخصصی 2 0
13 مواد شناسی 3 0
14 کارآموزی 0 2