رديف نام درس
1 اجزاء ساختمان و کارگاه
2 اجزاء ماشین، موتورها و کارگاه
3 ایمنی و بهداشت
4 تأسیسات برقی و مکانیکی
5 تجهیزات و اداره کارگاه
6 تعمیر و نگهداری
7 حفاری تونل ها
8 رسم فني
9 روسازي راه
10 رياضيات عمومي و مقدمات آمار
11 زبان فني
12 زمین شناسی و مصالح ساختمانی
13 زیرسازی راه و راه آهن
14 قوانین و روابط کار
15 ماشین آلات زیرسازی راه
16 متره و برآورد پروژه
17 محاسبات فنی 1
18 محاسبات فنی 2
19 مشخصات فنی و نقشه های تیپ
20 مواد منفجره
21 مکانیک خاک و آزمایشگاه
22 نقشه برداری راه و عملیات 2
23 نقشه برداری و عملیات 2
24 نقشه کشی تخصصی
25 کارآموزی 1 (کاربینی)
26 کارآموزی 2 (کارورزی)