رديف نام درس
1 استاتيک و مقاومت مصالح
2 الکتریسیته و تاسیسات
3 الکتریکی ساختمان
4 انتقال حرکت
5 ایمنی و بهداشت
6 تاسیسات آبرسانی 1
7 تاسیسات آبرسانی 2
8 تاسیسات حرارتی و برودتی
9 تاسیسات فاضلاب
10 تاسیسات گازرسانی ساختمان
11 تاسیسات و تجهیزات مخصوص
12 ترموديناميک
13 تصفيه آب و فاضلاب
14 رسم فني 1
15 رسم فنی 2
16 رياضيات عمومي و مقدمات آمار
17 ریاضیات کاربردی
18 زبان خارجه فنی
19 شیمی و آزمایشگاه
20 قانون کار و اقتصاد صنعتی
21 مواد و مصالح تاسیساتی
22 مکانيک سيالات 1
23 مکانيک سيالات 2
24 وسایل بهداشتی ساختمان
25 کارگاه عمومی جوشکاری و فلزکاری
26 کارگاه عمومی ساختمان
27 کارورزي