رديف نام درس
1 آزمايشگاه اندازه‌گيري دقيق و کنترل کيفيت
2 آزمايشگاه شيمي
3 آزمايشگاه فيزيک 1
4 آزمايشگاه فيزيک 2
5 آزمايشگاه مباني مهندسي برق
6 آمار مهندسي
7 ارزيابي کار و زمان
8 استاتيک
9 اصول حسابداري و هزينه يابي
10 اقتصاد عمومي 1
11 اقتصاد عمومي 2
12 اقتصاد مهندسي
13 برنامه نويسي کامپيوتر
14 برنامه‌ريزي و کنترل توليد موجوديهاي 1
15 تئوری احتمال و کاربرد آن
16 تحقيق در عمليات 1
17 تحقيق در عمليات 2
18 روشهاي توليد 1
19 روشهاي توليد 2
20 رياضي 1
21 رياضي 2
22 شيمي عمومي
23 طرح ريزي واحدهاي صنعتي
24 علم مواد
25 فيزيک 1
26 فيزيک 2
27 مباني مهندسي برق
28 محاسبه عددی
29 معادلات ديفرانسيل
30 مقاومت مصالح
31 نقشه کشي صنعتي 1
32 نقشه کشي صنعتي 2 (پيشرفته کامپيوتري)
33 کارگاه ريخته‌گري (ذوب و مدلسازي)
34 کارگاه عمومي جوش
35 کارگاه ماشين افزار 1
36 کارگاه ماشين افزار 2
37 کنترل پروژه
38 کنترل کيفيت آماري