رديف نام درس
1 آمار در علوم اجتماعي
2 آمار مقدماتي
3 ارتباط با مطبوعات
4 ارتباطات انساني
5 ارتباطات بين المللي
6 ارتباطات تصويري
7 ارتباطات در جهان سوم
8 ارتباطات سياسي
9 ارتباطات شفاهي
10 اصول روابط عمومي
11 اصول روزنامه نگاري
12 اصول سازمان و مديريت
13 اصول علم اقتصاد
14 اصول علم سياست
15 افکار عمومي و وسايل ارتباط جمعي
16 اقناع و تبليغ
17 انديشه هاي سياسي در قرن بيستم
18 تاريخ روزنامه نگاري
19 تجزيه و تحليل برنامه هاي راديو و تلويزيون
20 تکنولوژِي چاپ و نشر
21 تکنيک هاي روابط عمومي
22 حقوق ارتباط اجتماعي
23 حقوق اساسي
24 روابط عمومي عملي 1
25 روابط عمومي عملي 2
26 روان شناسي اجتماعي
27 روزنامه نگاري عملي 1
28 روزنامه نگاري عملي 2
29 روش هاي تحقيق نظري و عملي در علوم اجتماعي
30 روش هاي تحليل و بررسي پيام هاي ارتباطي
31 زبان تخصصي 1 و 2
32 سمينار مسائل سياسي و استراتژي معاصر
33 شيوه هاي نگارش فارسي در مطبوعات
34 فتوژورناليسم
35 گرافيک و صفحه آرايي در مطبوعات
36 مباني ارتباطات جمعي
37 مباني تاريخ اجتماعي ايران
38 مباني جامعه شناسي
39 مباني جمعيت شناسي
40 مباني روان شناسي
41 مباني فلسفه
42 مديريت و روابط عمومي
43 نظريه هاي ارتباط اجتماعي
44 نظريه هاي جامعه شناسي
45 نقد و تفسير و مقاله در مطبوعات
46 ويراستاري و مديريت اخبار
47 کليات حقوق