رديف نام درس
1 آزمايشگاه زبان 1
2 آزمايشگاه زبان 2
3 آزمايشگاه زبان 3
4 آشنايي با اوضاع معاصر کشورهاي
5 اخلاق و تربيت اسلامي 1 و 2
6 ادب متعهد اهل بيت (ع)
7 اصول مشاوره و راهنمايي
8 انشا 1
9 انشا 2
10 انشا 3
11 بررسي مجلات و روزنامه‌هاي عربي
12 تاريخ ادبيات از جاهلي تا پايان اموي
13 تاريخ ادبيات از سقوط بغداد تا عصر حاضر
14 تاريخ ادبيات دورۀ عباسي اول
15 تاريخ ادبيات دورۀ عباسي دوم
16 تاريخ ادبيات دورۀ معاصر 1
17 تاريخ ادبيات دورۀ معاصر 2
18 تاريخ ادبيات معاصر
19 تاريخ اسلام
20 تاريخ فلسفه از ارسطو تا افلاطون
21 تاريخ فلسفه يونان تا افلاطون
22 ترجمه از عربي به فارسي و بالعکس 2
23 تمرين دبيري
24 تمرين صرف و نحو 2
25 تمرين صرف و نحو دبيري
26 روانشناسي عمومي 1
27 روانشناسي عمومي 2
28 روانشناسي کودک و نوجوان
29 روزنامه‌ها و مجله‌هاي عربي
30 روش تحقيق و ماخذشناسي
31 روش تدريس اختصاصي
32 روش تدريس زبان عربي
33 روشهاي تدريس کليات
34 زبان پيش دانشگاهي 2 باستانشناي
35 زبان خارجه تخصصي 2
36 زبان خارجي
37 زبان فارسي
38 صرف
39 صرف 1
40 صرف 2
41 علم کلام
42 علم کلام 1
43 علوم بلاغي 1 معاني بيان دبيري
44 علوم بلاغي 2 عروض و قافيه و بديع
45 علوم قرآني
46 فقه اللفه
47 فن ترجمه
48 قرائت و ترجمه و تجويد قرآن کريم
49 مباني برنامه‌ريزي آموزش متوسطه
50 متون حديث
51 متون نظم و نثر از آغاز تا سقوط بغداد
52 متون نظم و نثر از دوره جاهلي تا پايان
53 متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا عصر حاضر
54 متون نظم و نثر دورۀ عباسي اول
55 متون نظم و نثر دورۀ عباسي دوم
56 مکالمه 1
57 مکالمه 2
58 مکالمه 3
59 نحو
60 نحو 1
61 نحو 2
62 نظم و نثر عربي در ايران از آغاز تا سقوط
63 نظم و نثر عربي در ايران از سقوط بغداد
64 نقد ادبي