رديف نام درس
1 جمعيت شناسي
2 «پیشگیری از تولد کودکان عقب مانده ومعلول» مبانی
3 آشنایی با روشهای مددکاری
4 اصول علم اقتصاد
5 اصول علم و سیاست
6 اصول و فنون مشاوره و راهنمايي
7 اقتصاد ايران
8 انحرافات و آسیب های اجتماعی
9 بررسی مسائل اجتماعی ایران «با تأکید بر تغییرات »
10 بهداشت خانواده
11 پروژه تحقيقاتي
12 تامين اجتماعي
13 تغذيه و بهداشت
14 توانبخشی گروههای خاص
15 جامعه شناسي روستايي
16 جامعه شناسی شهری و توسعه
17 حقوق خانواده
18 رشد و آسیب پذیری در مراحل مختلف زندگی 1
19 رشد و آسیب پذیری در مراحل مختلف زندگی 2
20 روانشناسي اجتماعي
21 روانشناسی بالینی
22 روانشناسی مرضی
23 روش شناسی پژوهش در مددکاری
24 رياضيات پايه و آمار
25 زبان تخصصي
26 كارآموزي در عرصه
27 مباني جامعه شناسي
28 مباني روان شناسي
29 مباني مردم شناسي
30 مبانی مددکاری اجتماعی
31 مبانی مدیریت و امور اداری
32 مبانی و حقوق کار
33 مبانی و خط مشی های رفاه اجتماعی
34 مددکاری جامعه ای 1
35 مددکاری جامعه ای 2 با تاکید به طراحی و اجرای طرحها
36 مددکاری فردی 1
37 مددکاری فردی 2
38 مددکاری گروهی 1 (با تاکید بر پویایی گروه)
39 مددکاری گروهی 2
40 مدیریت سازمانهای رفاه اجتماعی
41 مشاوره ژنتیک
42 نظريه هاي جامعه شناسي
43 نهاد خانواده و خدمات مددکاری
44 کارآموزی در عرصه مددکاری جامعه ای
45 کارآموزی در عرصه مددکاری فردی
46 کارآموزی در عرصه مددکاری گروهی
47 کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی
48 کلیات برنامه ریزی اجتماعی- اقتصادی