رديف نام درس
1 آب و هواي کره زمين
2 آب و هوای ایران
3 آمار و احتمالات 1
4 آمار و احتمالات 2 کاربرد آمار در جغرافیا
5 اصول سنجش از دور
6 اصول علم اقتصاد
7 اصول و روشهاي برنامه‌ريزي ناحيه‌اي
8 پژوهش میدانی در جغرافیا (روش تحقیق عملی)
9 تاريخ علم جغرافيا
10 جغرافيا و صنعت توريسم
11 جغرافياي جمعيت ايران
12 جغرافياي روستايي ايران
13 جغرافياي شهري ايران
14 جغرافياي کوچ نشيني
15 جغرافیای آبها
16 جغرافیای تاریخی (با تاکید بر ایران)
17 جغرافیای خاکها
18 جغرافیای زیستی
19 جغرافیای سیاسی
20 روش تحقيق (نظري)
21 رياضيات 1
22 رياضيات 2
23 زمين در فضا
24 زمين شناسي براي جغرافيا
25 ژئومورفولوژي ايران
26 فلسفه جغرافيا و جغرافياي کاربردي
27 كامپيوتر در جغرافيا
28 مباني اقليم شناسي
29 مباني جغرافياي اقتصادي 1 کشاورزي
30 مباني جغرافياي اقتصادي 2 : صنعت ، انرژي ، حمل و نق
31 مباني جغرافياي جمعيت
32 مباني جغرافياي روستايي
33 مباني جغرافياي شهري
34 مباني ژئومرفولوژي 2 ديناميک
35 مباني ژئومورفولوژي 1 : ساختماني
36 مباني علم جغرافيا
37 متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی 1
38 متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی 2
39 منابع و مآخذ جغرافیای ایران
40 منابع و مسائل آب ايران
41 نظریه های اقتصاد و اقتصاد توسعه
42 نقشه برداري 1
43 نقشه برداري 2
44 نقشه خواني
45 نقشه ها و نمودارهای موضوعی در جغرافیای انسانی
46 ويژگي هاي جغرافيايي كشورهاي اسلامي
47 ویژگیهای جغرافیای انسانی مناطق خشک ایران
48 ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه
49 ویژگیهای جغرافیایی کشورهای توسعه یافته
50 کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستای
51 کاربرد عکسهاي هوايي و ماهواره اي درجغرافيا
52 کارتوگرافی (نقشه کشی)