رديف نام درس
1 آشنايي با پارچه و لباسهاي سنتي ايران 1
2 آشنايي با پارچه و لباسهاي سنتي ايران 2
3 آشنايي با رشته‌هاي هنري معاصر
4 آشنايي با هنر در تاريخ 1، 2
5 آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 1
6 اخلاق و تربيت اسلامي 1 و 2
7 انسان طبيعت و طراحي
8 انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن از قرن سيزدهم
9 پارچه شناسي 1
10 پارچه شناسي 2
11 تاريخ اسلام
12 تاريخ پارچه و نساجي 1
13 تاريخ پارچه و نساجي 2
14 تاريخ لباس در ايران و جهان 1
15 تاريخ لباس در ايران و جهان 2
16 تحقيق
17 تحول صنايع دستي در دنيا
18 تربيت بدني 2
19 تربيت بدنی 1
20 خوشنويسي و طراحي حروف 1
21 زبان خارجي 1 (نظري و عملي)
22 زبان خارجي 2 (نظري و عملي)
23 زيست‌شناسي
24 طرح و رساله نهايي
25 فارسي 1
26 فارسي 2
27 مباني هنرهاي تجسمي 1
28 مباني هنرهاي تجسمي 2
29 متون اسلامي (آيات و احاديث)
30 معارف اسلامي 2
31 هندسه نقوش در صنايع دستي ايران 1
32 هندسه نقوش در صنايع دستي ايران 2
33 هنر و تمدن اسلامي 1 و 2
34 کارگاه دوخت
35 کارگاه رنگرزي 1
36 کارگاه رنگرزي 2
37 کارگاه طراحي بافت مقدماتي
38 کارگاه طراحي پايه 1
39 کارگاه طراحي پايه 2
40 کارگاه طراحي تخصصي 1
41 کارگاه طراحي تخصصي 2
42 کارگاه طراحي چاپ 1
43 کارگاه طراحي چاپ 2
44 کارگاه طراحي چاپ 3
45 کارگاه طراحي چاپ 4
46 کارگاه طراحي چاپ 5
47 کارگاه طراحي چاپ مقدماتي
48 کارگاه طراحي لباس 1
49 کارگاه طراحي لباس 2
50 کارگاه طراحي لباس 3
51 کارگاه طراحي لباس 4
52 کارگاه طراحي لباس مقدماتي
53 کارگاه طرح و تهيه الگو 1
54 کارگاه طرح و تهيه الگو 2
55 کارگاه عکاسي پايه 1